آموزگار

طرح درس رياضي چهارم دبستان درس:رسم خطوط موازي تنظيم:فاطمه آقابگلو دبستان انديشه شهرستان رباط كريم

•    با استفاده از دو نقطه خارج خط كه فاصله ي يكساني تا خط  دارند،خطي به موازات آن رسم  نمايند.(كاربرد)
•    خطوط موازي را در محيط اطراف نشان بدهند.(درك وفهم و دانش)
•    بدانند كه اگر خطي بر يكي از خطوط موازي عمود شود ،بر بقيه نيز عمود مي شود. را آزمايش كنند.(دانش وارزيابي)
•    با رسم كردن دو خط عمود بر يك خط ،دو خط موازي بسازند.(كاربردوتركيب)
•    با استفاده از يك نقطه خارج يك خط يك خط موازي رسم نمايند.(كاربرد)
•    روشهاي رسم دو خط موازي را بيان نمايد و يكي را به دلخواه اجرا كند.(دانش و كاربرد و تركيب)
•    مراحل رسم دو خط موازي را توضيح دهد.(دانش و درك فهم)
•    هنگام رسم خطوط موازي توسط دوستانش ،نظر دهد.(ارزشيابي)
نگرشها(حيطه عاطفي):
•    با علاقه ودقت به سخنان معلم وفراگيران ديگر گوش مي دهد.(توجه)
•    با دقت به حرفهاي هم گروهي خود گوش مي دهد.(توجه)
•    با اشتياق در كلاس فعاليت مي كند.(واكنش)
•    در كارهاي گروهي مشاركت مي كند.(واكنش)
•    با شوق خطوط موازي را نشان مي دهد.(واكنش)
•    به رياضيات علاقه نشان مي دهد.(ارزش گذاري)
•    به نظرات دوستان خود ارزش قائل است.(ارزش گذاري)
•    در انجام تمرينات پيشقدم شود.(ارزش گذاري)
•    بهترين روش وآسان ترين روش را براي رسم خطوط موازي انتخاب كند.(سازمان بندي)
•    انواع راههايي را كه فرا گرفته را تلفيق مي كند.(سازمان بندي)
•    در فعاليتهاي گروهي عملاً شركت مي كند.(تبلور)
•    نحوه پاسخ دادن ديگران را نسبت به تمرينها داوري مي كند.(تبلور)

مهارتها(حيطه رواني حركتي)
•    مانند معلم فعاليتهاي مربوطه را انجام مي دهد.(تقليد)
•    به طرز رسم خطوط موازي پي مي برد.(اجراي مستقل)
•    به تنهايي قادر است ازيك نقطه خارج يك خطي موازي با آن رسم كند.(اجراي مستقل)
•    به تنهايي مي تواند به سئوالات مربوط به درس پاسخ دهد(اجراي مستقل)
•    در انجام كليه فعاليتها دقت مي كند.(دقت)
•    به عكسها دقت مي كند تا مطالب خواسته شده را پيدا كند.(دقت)
•    در امتياز دادن به هم گروهي خود دقت مي كند.(دقت)
•    رسم خطوط عمود را ماهرانه انجام مي دهد.(هماهنگي حركات)
•    رسم خطوط موازي را از راههاي گوناگون با مهارت انجام مي دهد.(هماهنگي حركات)
•    نقش رياضي را در پرورش فكر ودر زندگي مي داندوپي مي برد.(عادي شدن)
•    به راحتي چندين خط متوازي را رسم مي كند.(عادي شدن)
مفاهيم وواژه ها:
خط راست،پاره خط،دو خط عمود برهم،زاويه راست ،فاصله يك نقطه از يك خط،خطوط موازي

الگوها وروش هاي تدريس:
روش حل مسئله،بارش مغزي،پيش سازمان دهنده،پرسش وپاسخ،استفاده از منابع ديداري وشنيداري

دلائل انتخاب الگوها،همراه بامراحل الگوها:
•    استفاده از منابع ديداري و شنيداري :
استفاده از منابع ديداري و شنيداري در تدريس رادر حقيقت نمي توان شيوه اي مستقل و مجزا دانست.معلم در هر گونه تدريسي مي تواند از وسايل ديداري وشنيداري كمك بگيرد.مثلاًدر هنگام سخنراني يا توضيح مطلبي ممكن است از عكس وتصاويري استفاده كند.به طور كلي كاربرد منابع ديداري وشنيداري براي انگيختن كنجكاوي دانش آموزان وتشويق آنان به فراگيري بسيار مؤثر است كه در اين طرح درس براي قسمت ايجاد انگيزه وشروع درس از آن استفاده شده است.
•    الگوي پيش سازمان دهنده:
اين الگو آموخته هاودانسته هاي پيشين را به درس جديد مرتبط و پيوند مي دهدكه باعث يادگيري با معنا مي شود. در اين روش ،معلم ساخت ذهني را در دست داردتا مطالب جديد را از مطالب قبلي تمييز دهند.اين الگو منجر به تقويت مفاهيم،درون سازي معني دار اطلاعات وافكار،عادت به تفكر منظم ومنطقي مي شود.در اين طرح درس از اين الگو در قسمت رفتار ورودي وارزشيابي تشخيصي استفاده نموده ايم.(ارائه پيش سازمان دهنده ،ارائه مطالب يا وظيفه مورد نظر يادگيري،تحكيم سازمان شناخت)
•    شيوه پرسش وپاسخ:
شيوه اي است كه معلم به وسيله ي آن فرا گير را به تفكر درباره مفهومي جديد با بيان مطلبي فرا گرفته شده تشويق مي كند . از اين شيوه در انواع ارزشيابي اين طرح درس استفاده شده است .
•    الگوي روش حل مسأله
اين روش يكي از روشهاي فعال تدريس است در اين روش آموزش در بستر پژوهش انجام مي شود  كه منجر به يادگيري اصيل و عميق و پايدار در دانش آموزان مي شود . در اين روش ابتدا معّلم مسأله را مشخص ، سپس به جمع آوري اطلاعات توسط دانش آموزان بپردازد بر اساس اطلاعات جمع آوري شده  دانش آموزان فرضيه سازي و درنهايت فرضيه ها را آزمون و نتيجه گيري انجام شود .
در اين طرح درس مسأله : چگونه مي توان دو خط موازي رسم كرد ؟ مطرح و دانش آموزان راه هايي را بيان مي كنند و اجرا مي كنند و راه حل هاي مطرح شده مورد آزمايش قرار داده مي شود و نتيجه گيري مي شود كه بايد يك راه حل مناسب ترو مفيد تري ارائه كرد و معّلم خود اگر هيچ گروهي جواب مورد نظر را نداد خودش روي تابلو توضيح مي دهد و اجرا مي كند و دانش آموزان با دقّت گوش مي دهند و در اين مرحله به بارش مغزي منجر مي شود و راه هاي ديگري به ذهن آنان مي رسد .
فعاليتهاي قبل ازتدريس :
سلام و احوال پرسي  ، حضور و غياب ، خواندن يكي از پيام هاي قرآني كتاب قرآن همراه با معني به طور هماهنگ و حفظ توسط دانش آموزان ، دقت در وضع روحي و جسمي فراگيران ،بررسي تكاليف گذشته ،نصب تصاوير در تابلو قبل از ورود دانش آموزان،تعيين گروهها
نحوه گروه بندي :
با استفاده از كاغذهاي تا شده داخل يك جعبه ي موزيكال به تعداد دانش آموزان كلاس كه روي آن كاغذها ، مفاهيمي مانند : خط ، نيم خط ، پاره خط ، عمود بر هم ، موازي كشيده شده البته با ماژيكهاي رنگي متفاوت و از هر كدام 4  عدد كه در نهايت 5 گروه چهار نفري تشگيل مي شود.از دانش آموزان خواسته مي شود كه هر كس در گروه جديد خود قرار بگيرد.به اين ترتيب  كه مثلاًكساني كه نوشته داخل كاغذ آنها قهوه اي است وپاسخ سؤالش عمودبرهم است در يك گروه قرار بگيرد.كساني كه سؤالشان به رنگ سبز است وپاسخ آن خطوطموازي است ،در گروه ديگر قرار مي گيرند.به اين ترتيب بقيه گروهها نيز تشكيل مي گردند.گروههاي تشكيل شده در مكانهايي كه آموزگار با كارتهايي مشخص نموده است قرار مي گيرند.در كنار آن كارتها برگه امتيازات نيز قرار داده شده است.
 نام هاي گروهها : گروه خط ، گروه نيم خط ، گروه پاره خط ، گروه عمود ،  گروه موازي
نحوه تشويق:ابتدا با بر چسبهايي كه خودشان تهيه نموده اند ،در هر مرحله از تدريس كه تمام مي شود با اعلام معلم سر گروهها در برگه امتيازات ثبت مي كنند وسپس در پايان تدريس بر اساس برچسب ها ،كارت امتياز مي دهدتا از كمد جوايز ،هديه دريافت مي كنند.
 چينش كلاس : به شكل u   . جهت در تعامل قرار گرفتن دانش آموزان با هم
ايجاد انگيزه وآمادگي :
سنجش آغازين همراه با ايجاد انگيزه با هم انجام مي گيرد. به اين ترتيب كه : تعداد  عكس (تصوير) از محيط اطراف و ساختمان ،..... روي تابلوي كلاس قبل از ورود دانش آموزان نصب مي شود كه سؤلاتي در پشت آنها نوشته شده است   كه سؤالات  در قسمت ارزشيابي آغازين ذكر شده است.(با استفاده از الگوي پيش سازمان دهنده):
گام اول:ارائه پيش سازمان دهنده:
با استفاده از تصاويري كه داراي انواع خطوط است ودر تابلو نصب شده وهنگام ورود نظر دانش آموزان به آن تصاوير جلب مي شود.(ايجاد انگيزه) وپس از گروه بندي نماينده هر گروه يكي از عكسها را بر مي دارد وبا هم گفتگو مي كنند .نقش تصوير كاغذي به ياد آوردن گذشته وكمك به مطالعه جزئيات مي شود.
گام دوم:
ارائه مطلب يا وظيفه مورد نظر يادگيري:
همزمان با اين گام رفتار ورودي سنجيده مي شود.
معلم:بچه هاي گلم!با ديدن اين تصاوير به ياد كدام مطالب آموخته شده در رياضي مي افتيد؟آن را در زير عكس بنويسيد.
گام سوم:
تحكيم سازمان شناخت:
معلم:بچه ها امروز مي خواهيم درباره خطوط موازي بيشتر بدانيم.به سؤالات زير عكس پاسخ بدهيد(.همزمان با اين گام ارزشيابي تشخيصي صورت مي گيرد.)
فراگيران در هر سه گام تمام فعاليتهاي خواسته شده را بااشتياق انجام مي دهندوسرگروهها برگه را به معلم برمي گردانند .معلم پس از بررسي به هر گروه كه پاسخ درست داده باشند وهمكاري داشته باشند امتياز مي دهد.
رفتار ورودي: از دانش آموزان انتظار مي رود:
•    مفهوم خط و نيم خط و پاره خط را بدانند..
•    انواع زاويه ها را بشناسند.
•    بتوانند با گونيا زاويه راست بكشند.
•    بتوانند فاصله يك نقطه از يك خط داده شده راحساب كنند.
•    بتوانند براي خط داده شده عمودي رسم كنند.
•    بدانند كه براي رسم يك خط كافي است كه دو نقطه از آن را داشته باشيم.
•    خطوط موازي و متقاطع را تشخيص دهند.(در كلاس سوم آموزش ديده اند.)
ارزشيابي تشخيصي:
كدام يك از موارد زير در تصوير وجود دارد؟
متقاطع           عمودبرهم             متوازي               زاويه راست             خط راست
فاصله نقطه (م) را تا خط (س ش) اندازه بگيريد.
براي اين خط يك خط عمود رسم كنيد.( از نقطه اي كه خارج آن قرار دارد.)
خطوط موازي را در كلاس پيدا كنيد.
ارائه مطلب(فعاليتهاي هنگام تدريس):
پس از سلام و احوال پرسي وخواندن پيام قرآني هفته ورسيدگي به اوضاع دانش آموزان وانجام آمادگي وگروه بندي وارزشيابي تشخيصي،زماني كه  بستر لازم براي تدريس درس جديد فراهم بود،معلم فعاليت جديد را اين گونه براساس الگوهاي تدريس زير انجام مي دهد:
الگوي حل مسأله:
بيان مسأله:
معلم:«چگونه مي توان دو خط موازي رسم كرد؟»
دانش آموزان فكر مي كنند وبا هم مشورت مي نمايند
معلم :هر روشي كه به ذهنتان مي رسد را روي تابلو هاي طلقي كه قبلاًگفته بودم بياوريد، با ماژيك رسم كنيد.(جمع آوري اطلاعات)
هريك از دانش آموزان مستقلاًعمل مي كنند.در ضمن اين كه با هم تبادل نظر مي نمايند.
پس از پايان يافتن زمان ،معلم از گروهها مي خواهد كه پاسخهاي خود را بگويندو به ترتيب روي تابلو كلاس نيز انجام دهند.(فرضيه سازي)
گروه..........
-بااستفاده از دو لبه خط كش(پاسخ اكثر گروهها)
معلم:آفرين .ازكجا فهميديد كه با هم موازيند؟
-وقتي هر دو را ادامه مي دهيم ،همديگرراقطع نمي كنند.(آزمون)
معلم:صدآفرين
گروه.............
-باكشيدن دو خط راست در روبه روي هم
معلم:چگونه مي توان فهميد كه موازيند؟(آزمون)
_با امتداد آنها
من كه اين دو خط شما را امتداد مي دهم ،بالاخره در جايي دور قطع خواهند كرد؛چون كمي انحراف دارد. آيا مي توان اين روش را قبول كرد؟
_نه
گروه.......
با استفاده ازپر رنگ كردن خطوط دفتر خط دار
معلم :آيا هميشه كاغذ خط دار در اختيار داريم؟
-نه
با استفاده از دو خط عمود بر يك خط(احتمال اين كه به پاسخ برسند ،ضعيف است)آزمون
معلم:هر يك از نظرات را بررسي كرديم ودرستي يا نادرستي آنهاراتحقيق نموديم.
معلم:بچه ها هر كدام در روي تابلوهاي خودتان يك خط راست بكشيد ودو نقطه به فاصله 3 سانتيمتر (با استفاده از گونيا وخط كش) در نظر بگيريد. سپس آن دو نقطه را به هم وصل كنيد.(همانند من)
همه با اشتياق ودقت انجام مي دهند.
گروهها:خانم معلم ما دو خط موازي به دست آورديم.
م:عالي بود.حالا يك نقطه ي ديگر به فاصله 3 سانتيمتر در نظر بگيريد.
بچه ها انجام مي دهند.
گ:آن نقطه روي همان خط موازي افتاد.
م:چه نتيجه اي مي گيريد؟
يكي از گروهها:در همه جا فاصله هر نقطه ازيك خط  را كه در نظر مي گيريم تا خط ديگر   3مي  باشد.(نتيجه گيري)
م:درست است.(تشويق)
ارزشيابي تكويني:درحين تدريس همراه با پرسشهايي كه انجام مي شد انجام مي گردد.
فعاليتهاي خواسته شده در كتاب صفحه 66 را انجام دهند.
خطوط يك كاغذ خط دار را پررنگ نماييد.
با گونيا بر يكي از آنها عمود مي كنيد.
آيا اين خط بر هر يك از خطوط ديگر كاغذ نيز عمود است ؟باگونيا امتحان كنيد.
م:آيا مي توان يك روش ديگر براي رسم خطوط موازي در نظر گرفت؟(آزمون وجمع آوري اطلاعات))
د:فكر مي كنند.
يكي از بچه ها :خانم،در روش قبلي ، وقتي ما دو نقطه در خارج خط در نظر گرفتيم وبا عمود كردن فاصله آنهارا تا خط بدست آورديم ،ديديم كه خود آن دوتاعمود با يكديگر موازي شدند.
م:بسيار عالي بود.
م:همه يك خط راست به دلخواه بكشيد.
با استفاده از گونيا دو عمود بر آن رسم نماييد.(عمودهارا با رنگ ديگري بكشيد.)
-با دقت انجام مي دهند.
م:آن دو خط رنگي چه وضعي نسبت به هم دارند؟
-با هم موازيند.
م:از كجا فهميديد؟
-از امتداد آنهاوقطع نكردنشان
جمع بندي
با مراجعه به كتاب دانش آموز وانجام تكاليف خواسته شده ،جمع بندي و نتيجه گيري نهايي صورت مي پذيرد.
  م: دو خط موازي بكشيد.(وه) و(ل ي) . يك نقطه روي (وه )در نظر بگيريد واز آن يك عمود بر (ل ي)رسم كنيد.آيا عمودي كه بر (ل ي)كشيده ايد بر (و ه)نيز عمود است؟
حالااز  يك نقطه ديگر بر  روي خط (ل ي) عمودي بر خط (و ه)بكشيد.آيا عمودي كه بر (و ه)كشيده ايد بر (ل ي)نيز عمود است؟ با گونيا امتحان كنيد.
م:ما امسال براي تشخيص خطوط موازي ،با اندازه گيري فاصله آنها با هم مانند روش اول عمل مي كنيم.يعني اگر بخواهيم بفهميم دو خط با هم موازي هستند يا نه كافي است كه دو نقطه در قسمتهاي مختلف آن در نظر بگيريم واز آن نقاط عمود رسم كنيم وعمودهارااندازه بگيريم.اگر يك اندازه بودند با هم موازيند.(نتيجه گيري)
ارزشيابي پاياني:
•    براي رسم يك خط كافي است چند نقطه از آن را داشته باشيم؟
•    كدام يك از خطوط زير با هم موازيند؟
•    چگونه مي توان دو  خط موازي رسم كرد؟
•    يك خط موازي باخط (س ش) رسم نماييد.
•    درشكل روبه رو دو خط (اب)و(م ز)نسبت به هم چه وضعي دارند؟
•    درشكل دو خط موازي پيدا كنيد.
تعيين تكليف:
عمومي:سؤالات صفحه...... كتاب كار رياضي پاسخ دهيدوتمرينات خواسته شده را حل نماييد.
كاربرد خطوط عمود و موازي در زندگي خودتان يا در امر تحصيل رابنويسيد.(براي پوشه كار)
گروهي:كاربرد خطوط موازي را در شغلهاي مختلف عنوان نماييد وتحقيق كنيد كه چگونه دانستن اين قسمت از علم رياضي در پيشرفت كارشان مؤثر بوده است؟مثلاًخياطها يا مهندسين يا نجارها يا بناها،........هر گروه يكي از مشاغل را انتخاب كندودر باره آن تحقيق نماييد.
تكليف آماده سازي : از نقطه (م)كه خارج خط(رد)است يك خط موازي با آن رسم كنيد.راههايي كه به نظرتان مي رسد يادداشت كنيد وامتحان كنيد.(با انجام دادن اين تكليف مقدمات تدريس جلسه بعد كه ادامه و تكميل كننده اين مبحث مي باشد،فراهم مي گردد.)
تكليف خلاقانه:در يك مقوابا استفاده از كاغذ رنگي ،كاموا،....چسب و شكل سازي باكمك مفاهيم آموخته شده رياضي انجام دهيد.(خط،نيم خط،پاره خط،انواع زاويه،عمود،موازي،....)
اختتام جلسه با ذكر صلوات بر حضرت محمد(ص)وآل محمد(ص)
كاربرد انواع هوشها (نظريه گاردنر) در اين طرح درس:
هوش دیداری / فضایی
این نوع هوش توانایی درک پدیده های بصری است. مشاهده تصاوير نصب شده،تجسم انواع اشكالي كه داراي خطوط موازي هستند،پيدا كردن زاويه هاي راست وانواع خطوط در كلاس يا محيط اطراف
هوش کلامی/ زبانی
این نوع هوش یعنی توانایی استفاده از کلمات و زبان. بيان،پاسخ به سؤالات معلم،صحبت در گروه،خواندن مطالب كتاب ،گوش دادن، حرف زدن، ، توضیح دادن ، یادآوری اطلاعات، قانع کردن دیگران به پذیرفتن نقطه نظر آنها،
هوش منطقی / ریاضی
هوش منطقی / ریاضی یعنی توانایی استفاده از استدلال، منطق و اعداد.
مسئله حل کردن، تقسیم بندی و طبقه بندی اطلاعات، ، سوال وکنجکاوی در پدیده های طبیعی، ، کار کردن با شکل های هندسی
هوش بدنی/جنبشی
 این هوش یعنی توانایی کنترل ماهرانه حرکات بدن و استفاده از اشیا. نوشتن مطالب گروها در تابلو،درست قراردادن گونيا وخط كش روي صفحه كاغذيا تخته كلاس ،شركت فعال در گروهها
هوش موسیقی / ریتمیک
این نوع هوش یعنی توانایی تولید و درک موسیقی. تشويق فراگيران با جملات موزون،كم وزياد شدن صداي معلم در هنگام تدريس ،توجه به صداي هم كلاسي وهم گروهي
هوش برون فردی (فرا فردی)
یعنی توانایی ارتباط برقرار کردن و فهم دیگران. همكاري در گروه ،انجام دادن كارها به صورت گروهي ، مشورت وتبادل نظر
 هوش درون فردی این هوش یعنی توانایی درک خود و آگاه بودن از حالت درونی خود،تشخیص نقاط ضعف و قوت خود، درک و بررسی خود، آگاهی از احساسات درونی، ارزیابی الگوهای فکری خود، ، درک نقش خود در روابط با دیگران
هوش طبيعت گرا:توجه به محيط اطراف و پيدا كردن مفاهيم خواسته شده
مباني علمي:
•    نگرش فرا شناختي
   فرا شناخت به معنای « شناسایی و دانش انسان نسبت به فرایند ها و تولیدات شناختی خود به كار رفته است .به عبارت ساده تر ، نگرش فرا شناختی به شناخت و آگاهی انسان از شناسایی ها و آگاهی های وی اطلاق می شودو سه مولفه دانش بیانی ( دانشی كه با حقايق و اطلاعات سر و كار دارد ) ، دانش رویه ای ( دانش مشتمل بر عملیات و فعالیتهایی كه برای انجام كار یا وظیفه انجام می گیرد و آن چگونه دانستن است ) و دانش بافتی و زمینه ای ( دانش كه مربوط به دانستن چرایی ها در یك بافت و زمینه است ) جزء ابعاد اساسی فرا شناخت تلقی می گردند .
فلاول ( 1978 ،7 197، 1976) یكی از پایه گذاران و پیشگامان در امر مطالعه  فرا شناخت ، این تعریف را ارائه می دهد : فرا شناخت به دانش یك فرد در خصوص فرایند ها و تولیدات شناختی در مورد خود و مسایل مربوط به آن اطلاق می شود ؛ به عنوان مثال : من وقتی درگیر فرا شناخت ی شوم كه توجه كنم در یا د گیری موضوع «الف » نسبت به موضوع«ب» مشكلات بیشتری دارم اگر این مشكل به من صد مه بزند كاملاً ضروری است كه یادگیری موضوع «پ» را قبل از پذیرش به عنوان یك حقیقت كنترل نمایم .                                      ( قورچیان و همكاران ، 1378 )
   دانش فرا شناختی ما را یاری می دهدتا به هنگام یادگیری و دانستن امور ، پیشرفت خود را زیر نظر بگیریم . همچنین این دانش به ما كمك می كند تا نتایج تلاشهایمان را ارزیابی كنیم و میزان تسلط خود را بر مطالبی كه خوانده ایم بسنجیم  . دانش فرا شناختی به ما می گوید كه راههای مختلفی برای سازمان دادن مطالب به منظور سهولت بخشیدن به یاد گیری و یاد آوری آنها وجود دارند .                                                            ( سیف   ،   1379 )
با توجه به «نگرش فرا شناختي»دنياي كلاس درس ،راهبردهاي ياددهي ويادگيري به عنوان ابزاري طبيعي به كار گرفته مي شودتا اسباب تغييرات مطلوب در رفتار دانش آموز را فراهم مي سازد.
ياددهي ويادگيري با عنايت به نگرش «فراشناختي» مي تواند زمينه درگيري علمي،شادابي عاطفي،سازندگي وخلاقيت،پختگي،بلوغ فكري وخود مسئوليت پذيري اجتماعي را،در دانش آموزان فراهم آورده،حس اعتماد به نفس آنهارا در جهت يادگيري تقويت نمايد،به گونه اي كه با حداكثرانرژي ازطريق خودراهبري،به امر يادگيري بپردازدوبا تشكيل «شركت سهامي فكر وانديشه،با ساير دانش آموزان،گروهي فعال تشكيل دهد وكليه فرايندهاي يادگيري كلاسي را آگاهانه زير نظر گيرند.از طريق اين نگرش مي توان ،منابع انساني را تبديل به سرمايه هاي انساني نمود.
مؤلفه هاي كاربردي يادگيري و ياددهي با عنايت به نگرش فرا شناختي
•    چگونگي آغاز فرايند آموزش
•     چگونگي ايجاد انگيزش در دانش آموزان
•    چگونگي سازمان دادن به فعاليتهاي كلاسي
•    چگونگي بررسي تكليف
•    چگونگي اجراي آزمون ها
•    چگونگي ايجاد يادگيري بامعنا
براساس مطالعات انجام شده در دهه ي 90 واوايل قرن بيست ويكم آخرين طبقه بندي الگوهاي تدريس در چهارخانواده اصلي(پردازش اطلاعات،الگوي فردي،الگوي اجتماعي،سيستم رفتاري) تقسيم بندي شده اند.
الگوهايي كه در اين طرح درس استفاده گرديده است،ازگروه الگوهاي خانواده پردازش اطلاعات مي باشند. اين خانواده بر پردازش اطلاعات به دانش آموزان كمك مي كند.اين الگوها باعث افزايش توان كلي عقل دانش آموزان ونحوه ي تفكر بهتر در آنها،جذب اطلاعات بيشتر ودرك بهتر مفاهيم در آنها مي شود.اين خانواده بر روش هايي تأكيد مي كند كه از طريق گردآوري اطلاعات و سازمان دهي آنها،درك مشكلات و ارائه راه حل هايي براي آنها وتوسعه ي مفاهيم وزبان براي انتقال راه حل ها،شور و شوق انسان را براي درك جهان افزايش مي دهد.
•    هندسه
يكي از شاخه هاي علم رياضي هندسه است.در هندسه از خواص شكلها وروابط بين آنها صحبت مي شود.هندسه نيز مانند ساير شاخه هاي رياضي بر پايه مفاهيم اوليه واصول بنا شده است.هندسه اي كه در مدارس آموزش داده مي شود هندسه اقليدسي است.
اصل توازي(اصل پنجم اقليدس):از هر نقطه خارج يك خط ،فقط يك خط موازي با آن مي توان رسم كرد.
منابع :

•    ره آورد چهاردهمين جشنواره ي طراحي آموزشي_معاونت آموزش ونو آوري – سال 86-87
•    روشها وفنون تدريس _عباس خورشيدي_1381
•    كتاب معلم (راهنماي تدريس) رياضي چهارم دبستان_وزارت آ.پ سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
•    كتاب رياضي چهارم دبستان
•    تجربه 18 سال تدريس در مقطع ابتدايي

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۸ساعت 12:7  توسط ف.ا  |